Guangzhou adds Lingnan cultural theme vehicles to show the characteristics of Xiguan style-Chinanews.com

2021-03-30 16:08:30 Source: China News Network Author: Wang Shi Yao Editor in charge: Wang Shiyao Guangzhou New Lingnan Cultural Theme Vehicles Photo courtesy of Guangzhou Public Transport Group China News Service, Guangzhou, March 30 (Cai Minjie Ke Xinan) Guangzhou has added Lingnan cultural theme vehicles on the 30th. Through the design of themed bodies and […]